Основните ценности

Непрекъснатата ангажираност на Групата

ЛОЯЛНОСТ И ДОВЕРИЕ

Постоянното ни внимание към нуждите на потребителите е в основата на политиката на Компанията, вдъхновена от максимална прозрачност и отлично качество.

Лоялността ни към потребителите и доверието, което те гласуват на нашите продукти, купувайки ги ежедневно, са ключът към дълготрайната връзка помежду ни.

Практиките в рамките на Компанията се базират на взаимното доверие между колеги, пълното посвещаване и прозрачност спрямо Групата, както и спрямо представителите на гражданското общество, с които общуваме ежедневно.

УВАЖЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Зачитайки принципа за равнопоставеност, ние насърчаваме личностното и професионално развитие на нашите служители. Това затвърждава и силните ни връзки с местните общности в териториите, в които оперираме.
Ние сме се ангажирали да не допускаме никаква форма на дискриминация в трудовите практики на всички Компании в Групата, още от момента на наемане на нашите служители. Основен приоритет в политиката ни за наемане на служители е да установим дълготрайни отношения, вдъхновени от принципите за професионално израстване и признаване на заслугите им.
Ние гарантираме на служителите си правото да бъдат членове на профсъюзи и признаваме ролята на профсъюзите в договорните въпроси.
Опазването на здравето на хората и грижата за околната среда са в основата на оперативните ни политики. Ние управляваме производствата си, използвайки устойчиви ресурси като вода, енергия, суровини и други материали, включително и възобновяеми ресурси. Стремим се да редуцираме негативното влияние върху околната среда по всякакъв начин, включително чрез намаляване на вредните емисии, избягване на отпадъците и правилно управление на отпадъчните продукти.
Ние подкрепяме защитата на човешкото достойнство, както и безусловното и абсолютно зачитане на човешките права навсякъде, където оперират Компании от Групата Ferrero. Подкрепяме премахването на експлотацията на детския труд, както и на принудителния и задължителния труд, в рамките на нашата сфера на влияние и в цялата производствена верига, чрез специални правни мерки и работейки в тясно сътрудничество с местните Общности.

ИНТЕГРИТЕТ И РАВНОВЕСИЕ

 Нашата комуникация с потребителите, включително и рекламната, зачита ценностите, свързани с човешкото достойнство, семейството и децата, и е в унисон с нашите морални и етични принципи. Те се базират на указването на правилното използване на нашите продукти и са вдъхновени от насърчаването на здравословния начин на живот.

Нашите практики за подкрепа на международни, национални и местни институции се основават на солидно научно познание и са винаги вдъхновени от интелектуалния и поведенчески интегритет, както и от прозрачността.

СТРАСТ КЪМ КАЧЕСТВО, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИЯ

Нашата цел е да създаваме уникални продукти, да развиваме иновативни научни изследвания и производствени процеси, като едновременно с това използваме и собствените си технологии. За нас аспектите, които правят това "пътуване" вълнуващо, са страстта към изследователската дейност, желанието ни да разчупим съществуващите парадигми и изследването на нови територии отвъд лимитите.

Ние прилагаме консолидирано качество и процедури за проследяване, с оглед съхраняване на органолептичните и хранителни характеристики на суровините ни.

Фундаментален елемент за нашия успех е внимателната селекция на най-висококачествени суровини, добити с пълно зачитане на строг етичен кодекс по отношение на техния произход, събиране на реколта и производство.

В глобалния контекст на повишено внимание към теми като хранене и физическа активност, ние сме фокусирали изследователската си стратегия и производстени инвестиции в създаването на висококачествени продукти, внимателно разработени по отношение на тяхната хранителна стойност и порциониране, така че те да могат да бъдат част от една балансирана диета, с особено внимание към нуждите на децата и техните семейства.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 Предприемачеството би могло да се свърже с думата "инициатива", ценност, която сама по себе си олицетворява концепцията за начинание и предприемачество, един вид импулс за самоинициатива с цел постигане на максимални резултати.

Разликата между брилянтната стратегия и успеха се състои в способността да създадеш ясна визия, да бъдеш проактивен в инвестициите си, да приключиш навреме с поетите ангажименти, да бъдеш изключителен по отношение на изпълнението.

Групата Ferrero е постигнала този си успех благодарение на силната и дълбоко вкоренена култура на "обучение чрез работа". Ключов елемент в този устойчив модел на Ferrero е комбинацията между технически умения и познаване на продуктите, пазарите и потребителите, които ни напътстват в годините от "създаване на стойност" до укрепване на "стойността на създаденото".

Невероятен колектив, воден от вярата в прогреса и визията, че утре ще е по-добър ден от днес. И това е така, защото светът винаги ще се владее от онези, които жадуват за успех и утвърждаване, както и от онези, които са достатъчно решителни да търсят съвършенството.

РАБОТИ, СЪЗДАВАЙ, ДАРЯВАЙ - ФОНДАЦИЯ FERRERO


Ние се идентифицираме с мотото "Работи, създавай, дарявай", измислено и въведено от Микеле Фереро в зората на неговите бизнес начинания. По същество ние залагаме на "етиката на действието" пред "практиката на показването".

Същата тази философия е вдъхновявала и все още вдъхновява:
  • Фондацията Ferrero (Ferrero Foundation), посветена на грижата на Компанията към нейните пенсионирани служители, за които организира социални и културни програми, както и заздравяване на връзките с местните общности, в които оперираме;
  • Предприемаческият проект Michele Ferrero (Michele Ferrero Entrepreneurial Project), основан на инвестиции и извличане на ресурси за подобряване на условията на живот в обществата от развиващите се страни, с особен фокус върху децата;
  • Цялата Група Ferrero е непрекъснато ангажирана в социално-отговорни проекти, като неделима част от пътя ни да бъдем и да се развиваме, така както е било и в самото начало на нашето съществуване.